Основни данни

Договор:  BG161PO003-1.1.05-0304-C0001
Име на проекта: Разработка на уникална лазерна система за рязане на метали чрез вискоефективен, енергоспестяващ лазерен източник
Програма Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Процедура Процедура "Разработване на иновации от стартиращи предприятия"
Дата на решение на ДО  20.12.2012
Начална дата:  15.02.2013
Дата на приключване:  15.05.2015