Финансова информация

Общ размер на допустимите разходи: 434 619 лв
Съфинансиране от ОП "Конкурентоспособност": 391 157 лв
Съфинансиране от Неона Лазер ООД: 43 462 лв
Допълнителните разходи: 78 664 лв
Общо разходи по проекта: 513 282 лв


Финансирани разходи: 1. Разходи за възнаграждения
2. Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
3. Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА)
4. Разходи за изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка
5. Разработване на маркетингов план за пазарна реализация
6. Разработка на специализиран софтуер за управление на лазерната система
7. Разходи за разработване и разпространение на промоционални материали
8. Разходи за наемане на изложбена площ, щандове, регистрация за участие на национални и международни изложения
9. Разходи за консумативи и материали за изработка на опитен образец
10. Разходи за наем на помещения, необходими за изпълнението на дейностите по проекта
11. Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проектното предложение
12. Разходи за одит
13. Разходи за визуализация